ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Άρθρα με βιβλιογραφία  για την Εκπαίδευση Ενηλίκων

Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ σύμφωνα με τη θεωρία του Jack Mezirow για τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση, Αλέξης Κόκκος

Πώς ο Κριτικός Στοχασμός Ενεργοποιεί τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση του Jack Mezirow

Απόσπασμα από το κείμενo του Jack Mezirow “Learning to Think Like an Adult”, δημοσιευμένο στο Mezirow J. και συνεργάτες, Learning as Transformation: Critical Perspectives on a Theory in Progress, Jossey-Bass, San Francisco, 2000, σ. 3-33