Βιβλιογραφία για τη Γραμμική Β’/ Linear B’ Bibliography


Αλεξίου. Μινωικός Πολιτισμός. Ηράκλειο 1969.

Αλεξίου. Υστερομινωικοί τάφοι λιμένος Κνωσού (Κατσαμπά). Εκδ. Εν Αθήναις
Αρχαιολ. Εταιρ. 1966.
Aναγνωστόπουλος. Ιστορία των αρχαίων διαλέκτων. Αθήνα 1924.
Αποσκίτου . Κρήτη και Ομηρος. Κρητικά Χρονικά, 7. 1953.
Arabantinos. Mycenaean texts and contexts at Thebes. Salzburg 1995.
Αρχαιολογία (περιοδικό) τ. 60-66.
Αρχαιολογική Εφημερίδα τ. 45 έως 62 (1906 έως και 1923) και τ. 115 (1976).
Baldi. An introduction to the Indo-European Languages. Carbondale III 1983.
Barber. Οι Κυκλάδες στην εποχή του Χαλκού. Εμπορ. Τράπ. της Ελ.1994.
Βασιλάκης. Μινωική Κρήτη. Εκδ. Σφακιανός. Ηράκλειο Κρήτης, αχρονολόγητο.
Βασιλάκης. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Εκδ. Αδάμ, αχρονολόγητο.
Βασιλικού. Ο μυκηναϊκός πολιτισμός. Εκδ. Αρχαιολ. Εταιρ. Αθην. Αρ. 152. 1995.
Βασιλικού. Μυκηναϊκά σφραγιστικά δακτυλίδια. Εκδ. Αρχαιολ. Εταιρ. Αθην. Αρ. 166.
1997.
Βέδες. Σε επιμέλεια Γ. Ζωγραφάκη. Δωδώνη. «Αθήνα- Γιάννινα» 1978.
Βίβλος. Εκδ. Βιβλικής Εταιρίας. Αθήνα.
Boas. Tsimshian Mythology. Annual Report of the U.S. Bureau of American
Ethnology 31, 1916.
Bottero.Mesopotamia: Writing, Reasoning and the Gods. Univ. of Chicago Press 1992.
Brice. Inscriptionw in the Minoan Linear Script of Class A. Oxford 1911.
Bryce. The Lycians in Literary and Epigraphic sources. Copenhagen 1986.
Buchholz – Karageorgis. Altagais und Altkypros. Tubingen 1971.
Budge. Book of the Dead. Εκδ. University books, Citadel 1969.
Burkert. Ελληνική Μυθολογία και Τελετουργία. Μ.Ι.Ε.Τ. 1993.
Burkert. Αρχαίες Μυστηριακές Λατρείες. Καρδαμίτσας 1994.
Bury. History of Greece. London 1913.
Cauvin. Γέννηση των θεοτήτων-Γέννηση της Γεωργίας. Πανεπ.Εκδ. Κρήτης, Ηράκλειο
2004.
Chadwick. Γραμμική Β και συγγενικές γραφές. Παπαδήμας 1992.
Chadwick. The prehistory of the Greek language. Cambridge Ancient History.
2/2, 1975.
Child. The Aryans. London 1926.
Christakis. Pithoi and food storage in Neopalatial Crete: a domestic perspective.
World Arhaeology 31,1999.
Corpus der Minoischen und Mykenischen Siegel. Vol. 1-14. Berlin 1964-1993.
Δάκαρης. Θεσπρωτία (Αρχ. Ελλην. Πόλεις 15), Αθήνα 1972.
Δάκαρης. Δωδώνη, Ιωάννινα 1995.
Danov. Althrakien. Berlin 1976.
Davies. An introduction to the philosophy of Religion. Oxford, 1982.
Della Seta. Il Disco di Phaistos. Rendiconti Accademia Lincei XVIII 1909.
Diakonov. Predystoriya Aryanskogo Naroda.Erevan 1968.
Duhoux. Le disque de Phaistos. Louvain la Neuve 1978.
Evans. Cretan Pictographs and pre phoenician script. London 1895
Evans. The palace of Minos at Knossos. London (5 vol) 1921-1936.
Evans. Scripta Minoa. Oxford 1909.
Evans. Essai de classificasion des epoques de la civilisation minoenne,1906.
Εκδοτική Αθηνών. Ελληνική Μυθολογία.
Eliade. Le chamanisme. Paris 1951.
Ελλήνων νομίσματα. Πάπυρος. Αθήνα 2002.
Ευριπίδης. Βάκχαι.
Εφορος, παρά Στράβωνος.
Ζερβός. L’ art de la Crete Neolithique et Minoenne.Paris 1956.
Ζιρώ. Ελευσίς: Η κυρία είσοδος του ιερού της Ελευσίνος. Αρχαιολ. Εταιρ. Αθην. 1991.
Αρ. 120.
Ζώης. Κνωσσός, το εκστατικό όραμα. Πανεπ.Εκδ. Κρήτης. Ηράκλειο 1996.
Ηρόδοτος. Ιστορίαι. Ιδίως Α 131.
Hrozny. Les inscriptions Cretoises. Πράγα 1949.
Faulkner. The Ancient Egyptian Book of the Dead. Εκδ. Βritish Museum Publ. 1975.
Faure. Fonctions des Cavernes Cretoises. Paris 1962.
Faure. Η καθημερινή ζωή στην Κρήτη την Μινωική Εποχή. Ωκεανίς.
Faure. Οι Ιερογλυφικές επιγραφές της Κρήτης. Αρχαιολογία τ. 81.
Faure. Observations sur le disque de Phaistos. Κρητολογία,11 (1976).
Freud. Η Ερμηνεία των Ονείρων. Εκδ. Επίκουρος. Αθήνα 1993.
Furumark. Linear A und die altcretische Sprache,1, Berlin 1956.
Georgiev. Les deux langues des inscriptions Cretoises en lineaire A. Sofia 1963.
Ghirshman. L’ Iran et la Migration des Indo-Aryens et les Iraniens. Leiden 1977.
Godart. Der diskus von Phaestos. Itanos 1995.
Godart. L’ invenzione della scrittura.Dal Nilo a Grecia.Torino 1992.
Goseriu. Η Γλωσσογεωγραφία. Αριστοτ. Πανεπιστ. Θεσσαλονίκης 1982.
Grof. Beyond the brain: Birth,Death and Transcendence in Psychotherapy. Albany: State
University of New York Press, 1985.
Groot. Ομηρικό Λεξιλόγιο. Εκδ. Τυπωθήτω-Γ.Δάρδανος. Αθήνα 1996.
Haas. Der Kult von Nerik.Wiesbaden 1970.
Haley J.-Blegen C. The coming of the Greeks. Am. Jour. of Arch. 32, 1928.
Hirt. Die Indogermane, I, II. Strasburg 1905-1907.
Hofmann. Ετυμολογικόν Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης. Αθήνα 1989.
Hooker. Εισαγωγή στην Γραμμική Β. Μορφ. Ιδρ. Εθν. Τραπ. 1994.
Ησύχιος. Λεξικόν.
Θεοχάρης. Νεολιθικός Πολιτισμός. Μ.Ι.Ε.Τ. Αθήνα 1989.
Θωμόπουλος. Πελασγικά. α΄έκδ. 1912, ανατ. εκδ. Ρηγόπουλου. Θεσσαλονίκη,1994.
Καββαδίας. Προϊστορική αρχαιολογία. Τυπ. Λεώνη, Αθήνα 1909.
Κακριδής. Ελληνική Μυθολογία τ. I-V. Εκδοτική Αθηνών. 1986.
Καλλιφατίδης. Μινωικά πλοιαφέσια. Θεσσαλονίκη 1991.
Καλλιφατίδης. Ο Δίσκος της Φαιστού και η Ελληνική Γραφή. Θεσσαλονίκη 1975.
Καραγιώργης. Αρχαία Κύπρος. Μ.Ι.Ε.Τ. Αθήνα 1978.
Καρολίδης. Ιστορία των Ασιατικών λαών. Τομ. Α΄ 1895.
Kerenyi. Dionysos. Archetypal Image of Indestructible Life. Princ. Univ. Press 1976
Kerenyi. Η Μυθολογία των Ελλήνων. Εστία.1975.
Kerenyi. Eleusis: Archetypal Image of Mother and Daughter. New York,Pantheon,1967.
Kober. The Minoan scripts: Fact and theory. Am. Jour. of Arch. 52, 1948.
Κόκκου-Βυριδή. Πρώιμες πυρές θυσιών στο Τελεστήριο της Ελευσίνος. Αρχαιο. Εταιρ.
Αθην. Αρ. 185. 1999.
Κονεντώ. Η καθημερινή ζωή στην Βαβυλώνα και στην Ασσυρία. Παπαδήμας 1989.
Κουρτίδης. Τα αρχαία Ελληνικά Μυστήρια. Εκδ. Δαμιανός. Αχρονολόγητο. Ανατύ-
πωση από Ι. Λ. Αλευρόπουλου, εν Αθήναις 1934.
Kretschmer. Die Entstehung der Κοινή. Wienn 1900.
Κρήτη , Ιστορία και Πολιτισμός. Σ.Τ.Ε.Δ.Κ. Κρήτης , 1987.
Κτιστόπουλος. Relations entre lineaire A et lineaire B. Etudes myceniennes.Paris 1956.
Κτιστόπουλος. Περί την ανάγνωσιν της Μινωικής Γραφής. Πλάτων,(περ.) Αθήνα 1955.
Κυτόπουλος. Ο Μύθος των Ινδοευρωπαίων και οι πέντε Πολιτισμοί. Αθήνα 2006.
Lacey. The family in classical Greece. London 1968.
Lang. The frescoes III. The palace of Nestor at Pylos in Western Messenia.
Princeton 1969.
Λεκατσάς. Διόνυσος: Καταγωγή και εξέλιξη της Διονυσιακής θρησκείας. Εταιρεία
Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας. Αθήνα 1985.
Λεξικόν Ομηρικόν Πανταζίδου. Σιδέρης.
Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης. Σταματάκου. Ανατ. Βιβλιοπρομηθευτική,
Αθήνα 2002.
Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. Ελληνικά Γράμματα, 2001.
Leroi-Gourhan. Οι θρησκείες της Προϊστορίας. Καρδαμίτσας 1993.
Λιγνάδης. Το Ζώον και το Τέρας. Εκδ. Ηρόδοτος. Αθήνα 1988.
Liddel H.- Scott R. Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης. Σιδέρης.
Long. Oι προσωκρατικοί φιλόσοφοι. Παπαδήμας, Αθήνα 2005.
MacDowell. Σπαρτιατικό Δίκαιο. Παπαδήμας.
McKay. Houses,Villas and Palaces in the Roman World. N.York,
Thames and hudson, 1975.
Mallory. Οι Ινδοευρωπαίοι. Δελφίνι 1995.
Mallory. A short History of the Indo-European Problem. J.I.E.S. I, 1973.
Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαιδεία. Δρανδάκης-Φοίνιξ.
Mellaart. Anatolia and the Indo-Europeans. JIES 9,1981.
Meyer. Der discus voh Phaestos und die Philister auf Kreta. Sitzungsberichte der
Koniglich Preussichen Akademie der Wissenschaften 33 , 1909.
Muhly Μινωικός Λαξευτός Τάφος Στον Πόρο Ηρακλείου. Αθήνα 1992. Βιβλ. Της Εν
Αθήναις Αρχαιολ. Εταιρ. Αρ. 129.
Μυλωνάς. Πολύχρυσοι Μυκήναι. Εκδοτική Αθηνών 1983.
Mylonas. Eleusis and the Eleusinian Mysteries: Princeton University Press,1961.
Mylonas. The Neolithic Period in Greece. Εκδ. Εν Αθήναις Αρχαιολ. Εταιρ. 1975.
Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου.
Nilsson. Ιστορία της αρχαίας ελληνικής θρησκείας. Παπαδήμας,1971.
Nilsson. The Minoan-Mycenaean Religion and Its Survival in Greek Religion.
Lund 1950.
Nock. Essays on Religion and the Ancient World. Cambridge Mass 1972.
Ξανθουδίδης. Κρητικός πολιτισμός. 1904.
Oates. Babylon. Thames and Hudson, London 1986.
O’ Brien. Indo-European Eschatology: A Model. J.I.E.S. 4, 1976.
Olivier. Encore des corrections du disque de Phaistos. Anticita Cretesi I.Catania 1973.
Ομηρος. Ιλιάς και Οδύσσεια.
Otto. Les dieux de la Gr?ce. Payot, 1993.
Palmer. Mycenaens and Minoans. London 1965.
Palmer. The Greek Language. London 1980.
Πανταζίδης. Λεξικόν Ομηρικόν. Σιδέρης. Αθήνα. Αχρονολόγητον.
Παπαποστόλου. Τα σφραγίσματα των Χανίων. Αρχαιολ.Ετ.Αθ.Αρ.87.1977.
Papapostolou. Achaean Grave Stelai. Εκδ. Αρχαιολ. Εταιρ. Αθην. Αρ. 135. 1993.
Παυσανίας. Ελλάδος περιήγησις.
Pedersen. The discovery of Language. Bloomington Indiana, 1931.
Pernier. Il disco di Phaestos con caratteri pittografici.Ausonia III,1908.
Phipps. Μωάμεθ και Ιησούς. Κονιδάρης. Αθήνα 1999.
Πιτυκάκης. Το γλωσσικό ιδίωμα της Ανατολικής Κρήτης. Κρήτη (Νεάπολη) 1971.
Πλάτων. Νόμοι.
Πλάτων. Συμπόσιο
Πλάτων Ν. και Brice W. Ενεπίγραφοι πινακίδες και πίθοι γραμμικού συστήματος Α
εκ Ζάκρου. Εκδ. Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας.
Αθήνα 1975.
Πλάτων Ν. Zakros, The discovery of a Lost Palace in Ancient Crete. Schribner’s
Sons, New York 1971.
Πλάτων Ν. Ζάκρος. Το νέον Μινωικόν ανάκτορον. Εκδ. Εν Αθ. Αρχαιολ. Εταιρ. 1974.
Πλούταρχος. Θησεύς.
Πολύμερος. Δύο κείμενα ιερογλυφικής γραφής Κρήτης της 3ης π.Χ. χιλιετίας.
Περιοδικό Έρευνα σ. 20-21, Οκτώβριος 2005.
Πολύμερος. Ο Δίσκος της Φαιστού λύνει την σιωπή του. Νέα Θέσις, 1998.
Πολύμερος. Μία περίπτωση Γραμμικής Α. Αρχαιολογία τ. 81.
Πολύμερος. Ελληνικές Γραφές. Λίγγα Γαία. 2001.
Πολύμερος. Οι Ινδοευρωπαίοι και οι Έλληνες. Λίγγα Γαία 2002.
Πολύμερος. «Οι προϊστορικές Γραφές του Αιγαίου». Αρχαιολογία τ.85, σ. 158-159.
Πολύμερος. Αναγνώσεις παρατηρήσεις και σχόλια επί απάντων των δημοσιευθέντων
υπό Α. Evans επί σφραγίδων κειμένων Ιερογλυφικής Κρήτης.(υπό έκδοσιν)
Εκδ. Λίγγα Γαία.
Πουλιανός. Η καταγωγή των Κρητών. Αθήνα 1971.
Προμπονάς. Σύντομος Εισαγωγή εις την Μυκηναϊκήν Φιλολογίαν. Αθήνα 1977.
Προπ. Μορφολογία του παραμυθιού. Καρδαμίτσας. Αθήνα 1987.
Radin. Primitive Religion. Dover, N.Y. 1957.
Ramsay. Ancient Phrygia. JHS 5. 1884. (Journal of Hellenic Studies.London).
Ρεδιάδης. Ο Κρητικός Λαβύρινθος και οι σχετικοί μύθοι. Εκδ. Χαρίση, β έκδ. Αθήνα
1994.
Renfrew Problems in the General Correlation of Archaeological and Linguistic
Strata in Prehistoric Greece. London 1973.
Renfrew. Archaeology and Language: The puzzle of the Indo European Origins.
London 1987.
Richardson. The Homeric Hymn to Demeter. Oxford, 1974.
Robinson. Ο άνθρωπος που αποκρυπτογράφησε τη Γραμμική Β. Η ιστορία του Μάϊκλ
Βέντρις. Πατάκης 2003.
Rossi.Vocabolario della lingua Epirotica Italiana. Roma 1875.
Sanders. Το έπος του Γκιλγκαμές. Εκδ. Καστανιώτη.
Συριόπουλος. Η προϊστορική κατοίκησις της Ελλάδος και η γένεσις του ελληνικού
έθνους. Εκδ. Αρχαιολ. Εταιρ. Αθην. Αρ 139. 2 τόμοι. 1994-1995.
Vermaseren. The legend of Attis in Greek and Roman art. Leiden 1966.
Vermaseren. Cybele and Attis. The myth and the cult. Leiden 1977.
Σακελλαράκης Γ. και Σακελλαράκη Ε. Κρήτη, Αρχάνες. Εκδ. Αθηνών, 1991.
Σακελλαράκης. Νεολιθική Κρήτη (Νεολιθική Ελλάς σ. 131-146), ΕΤΕ 1981.
Σαπουνά-Σακελλαράκη. Μινωικόν ζώμα. Εκδ. Εν Αθ. Αρχαιολ.Εταιρ. 1971.
Schweitzer. Herakles. Tubingen 1922.
Seaford. Pompeii, New York, Thames and Hudson,1978.
Snodgrass. The dark age of Greece. Edinburgh 1971.
Σουίδα. Λεξικόν. Εκδ. Θύραθεν. Θεσσαλονίκη. Αχρονολόγητο.
Σπυριδάκης. Κρητικοί πόλεμοι. Κρητικά Χρονικά τόμος κς 1986. Πανεπ.Εκδ.Κρήτης.
Σταματάκος. Ιστορική Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής. Αθήνα 1949.
Σταματάκος. Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης. Βιβλιοπρομηθευτική,
Ι. Σιδηροφάγης. Αθήνα 2002.
Στράβων. Γεωγραφικά.
Strauss. Η ζωή του Ιησού ή κριτική εξέταση της ιστορίας του. Αθήνα, Αναγνωστίδης.
Τζαβέλλα-Evjen. Τα πτερωτά όντα της προϊστορικής εποχής του Αιγαίου. Εκδ. Εν
Αθήναις Αρχαιολ. Εταιρείας. 1970.
Τζάρτζανος. Λατινική Γραμματική. Ο.Ε.Δ.Β. Μεταγλ. υπό Χ. Περδικάρη.
Τζένος. Γένεση και οργάνωση της Γλώσσας και της σκέψης των Ελλήνων.
Εκδ.Τροχαλία. Αθήνα. Αχρονολόγητον (1992;).
Thomson. Το Προϊστορικό Αιγαίο. Κέδρος 1989.
Thomson. Η Ελληνική Γλώσσα. Κέδρος 1989.
Thumb. Handbook Griechischen Dialekte. Heidelberg 1909.
Tin? S.- Traverso A. Πολιόχνη. Η αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης. Αρχαιολογ. Εταιρ.
Αθηνών. Αρ. 214. 2001.
Trubachev. Linguistics and Ethnogenesis of Slaves. Journal of Indo Europeans
Studies 13. 1985.
Τσούντας. Μυκήναι. 1893.
Τσούντας. Προϊστορικαί ακροπόλεις Διμηνίου και Σέσκλου. 1908.
UNESCO. Προστατευόμενοι αρχαιολογικοί τόποι. Εκδ. Δομική, Αθήνα 2005.
Ventris. Greek records in the Minoan script. Antiquity 108, 1953.
Ventris M. Chadwick J. Documents in Mycenaean Greek. Cambridge,1973.
Vermeule. Ελλάς: Εποχή του χαλκού. Καρδαμίτσας 1983.
Vernant. Το Σύμπαν, οι Θεοί, οι Άνθρωποι. Πατάκης 2001.
Ύφος, περιοδικό, τ. 13. Αθήνα 2006.
Φιλόστρατος. Βίος Απολλωνίου Τυανέως.
Χατζιδάκης. Ακαδειμικά αναγνώσματα. Αθήνα 1915.
Χατζιδάκης. Γενική Γλωσσική. 1916.
Χατζιδάκης Ιωσήφ. Ιστορία του Κρητικού Μουσείου και των Αρχαιολογικών ερευνών
εν Κρήτη. Βιβλ. της Εν Αθ. Αρχ. Ετ. και Τυπογρ. «ΕΣΤΙΑ» 1931.
Χουρμουζιάδης. Το νεολιθικό Διμήνι.Βόλος 1979.
Χουρμουζιάδης. Ο λιμναίος προϊστορικός οικισμός. Θεσσαλονίκη 1996.
Χρονικό της ανθρωπότητας. Εκδόσεις Δομική. Αθήνα 2001.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s