Εκπαιδευτικά- Παιδαγωγικά:Βιβλιογραφία για Δασκάλους, Νηπιαγωγούς και όχι μόνο


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ

Διδακτική – Παιδαγωγικά

Dorance S. (1998): Δημιουργικές δραστηριότητες στο Νηπιαγωγείο. Εικόνες και πράγματα. Μετάφραση Δ. Παπαδοπούλου, εκδ. ΤΥΠΩΘΗΤΩ-Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα.
Frey Κ. (1986), Η μέθοδος project, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.
Harris Helm Judy, Katz Lilian (2002), Προσχολική εκπαίδευση και μέθοδος Project Μικροί ερευνητές, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα.
Αναγνωστοπούλου Μ. (2001): Η ομαδική διδασκαλία στην εκπαίδευση, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.

Βοσνιάδου Σ. (1998): Γνωσιακή Ψυχολογία, εκδ. Gutenberg, Αθήνα.
Θεοφιλίδης, Χρήστος (1997) Διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας, έκδ. Γρηγόρης, Αθήνα
Κοντάκος, Α. Πολεμικός Ν. (2000): Η μη λεκτική επικοινωνία στο Νηπιαγωγείο, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

Κουτσουβάνου, Ε. (1990): Μορφές και τρόποι εργασίας στο Νηπιαγωγείο, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα.
Ματσαγγούρας Η. (1998): Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα.
Ματσαγγούρας Ηλίας (2003), Η Διαθεματικότητα στη σχολική γνώση, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα
Ματσαγγούρας, Η. (1997): Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας. Τομός Β΄ Στρατηγικές διδασκαλίας: από την πληροφόρηση στην κριτική σκέψη., εκδ. Gutenberg, Αθήνα.
Ματσαγγούρας, Η. (1999): Η σχολική τάξη, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα.

Μπεζέ, Λ. (επιμέλεια) (1998): Γνωστική Ψυχολογία και εκπαίδευση, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

Ξανθάκου, Γ., & Καΐλα Μ. (2002): Το δημιουργικής επίλυσης πρόβλημα, εκδ. Ατραπός, Αθήνα.

Παπαμιχαήλ Γ. (1988): Μάθηση και κοινωνία, η εκπαίδευση στις θεωρίες της Γνωστικής Ανάπτυξης, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα.
Πετρουλάκης, Ν. (1992): Προγράμματα, εκπαιδευτικοί στόχοι, μεθοδολογία, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα.

Πηγιάκη, Π. (1998): Προετοιμασία, σχεδιασμός και αξιολόγηση της διδασκαλίας, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα

Φλουρής, Γ. (1992): Η αρχιτεκτονική της διδασκαλίας και η διαδικασία της μάθησης, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα.
Φλωράτου, Μ. (1998): Μαθησιακές δυσκολίες και όχι τεμπελιά, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα.
Χρυσαφίδης Κ (1996): Βιωματική – Επικοινωνιακή διδασκαλία (Η εισαγωγή της μεθόδου Project στο σχολείο) Gutenberg, Αθήνα.

Μαθηματικά

Βαϊνάς Γ. (1998): Η ερώτηση ως μέσο αγωγής της σκέψης, εκδ. Gutenberg, Αθήνα.
Γαβρίλης, Κ. & Γαβρίλης Δ. (2001): Μαθαίνοντας στο Internet Μαθηματικά, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα.

Καλαβάσης, Φ., Μεϊμάρης Μ. επιμ. (1997): Διδακτική Μαθηματικών και Νέες Τεχνολογίες, εκδ. Gutenberg, Αθήνα.

Κολέζα, Ε. (2000): Γνωσιολογική και διδακτική προσέγγιση των στοιχειωδών μαθηματικών εννοιών, εκδ. Leader Books, Αθήνα.

Osserman R. (1998): Η ποίηση του Σύμπαντος. Μια μαθηματική εξερεύνηαη του Κόσμου, Γιώργος Κυριακόπουλος, εκδ. Κάτοπτρο, Αθήνα.
Τζεκάκη Μ. (1996): Μαθηματικές δραστηριότητες για την προσχολική ηλικία, εκδ. Gutenberg, Αθήνα.

Φιλίππου Γ. & Χρίστου Κ. (2002): Διδακτική των Μαθηματικών, εκδ. Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός, Αθήνα.

Φυσικές Επιστήμες

Κολιόπουλος, Δ. (2004): Η διδακτική προσέγγιση του Μουσείου Φυσικών Επιστημών, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα.

Asimov, I. (2001): Το χρονικό των επιστημονικών ανακαλύψεων, εκδ. Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης.

Chauvel, C & Michel V. (1998): Δραστηριότητες, Διερευνήσεις, Ανακαλύψεις. Για παιδιά του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού. Επιμέλεια – μετάφραση Νίκος Δαπόντες, εκδ. ΤΥΠΩΘΗΤΩ-Γιώργος Δαρδανός .

Couper Η. & N. Henbest (1994): Ανακαλύπτω το Σύμπαν (How the Universe works), εκδ. Ερευνητές.
Driver, R., Squires, A., Rushworth, P., Wood-Robinson, V. (2000): Οικοδομώντας τις έννοιες των φυσικών επιστημών, εκδ. ΤΥΠΩΘΗΤΩ-Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα.

Driver, R., Guesne, E., Tibergien, A. (1993): Οι ιδέες των παιδιών στις φυσικές επιστήμες,. Μετάφραση Κρητικός Θ, Σπηλιωτοπούλου – Παπαντωνίου Β, Σταυρόπουλος Α. εκδ. Ένωση Ελλήνων Φυσικών και Τροχαλία, Αθήνα.
Farndon, J. (1993): Ανακαλύπτω τη Γη. Ο επιστημονικός μου οδηγός, εκδ. Ερευνητές, Αθήνα.
Grenet M. (2001): Το πάθος για τα άστρα το 17ο αιώνα. Από την αστρολογία στην αστρονομία, εκδ. Παπαδήμα.
Hann, J. (1993): Ανακαλύπτω την Επιστήμη. Ο επιστημονικός μου οδηγός, εκδ. Ερευνητές, Αθήνα.
Leimegnan, G & Weil-Barais, A. (1997): Η οικοδόμηση των εννοιών στη φυσική (Επιμέλεια – μετάφραση Ν. Δαπόντες, Α. Δημητρακοπούλου) εκδ. ΤΥΠΩΘΗΤΩ-Γιώργος Δαρδανός 1997.
Ortoli, S & Witkowski N. (1997): Η μπανιέρα του Αρχιμήδη, απόδοση Α. Κασσέτας, εκδ. ΣΑΒΒΑΛΑΣ, Αθήνα.
The Open University (1986): Μέτρηση του Ηλιακού συστήματος, εκδ. Κουστουμπός.
Trefil, J. (1990): Διαλογισμοί το ηλιοβασίλεμα. Μελετώντας τα φυσικά φαινόμενα του ουρανού. Μετάφραση – επιμέλεια Α. Βαλαδάκης, εκδ. ΤΡΟΧΑΛΙΑ, Αθήνα.
Βελλοπούλου, Α.(2000): Μάθηση και δημιουργικότητα. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την εξοικείωση παιδιών ηλικίας 5-8 ετών με έννοιες της Φυσικής, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

VanCleave’s Janice (1994): Χημεία για παιδιά, εκδ. Πνευματικού, Αθήνα.
VanCleave’s Janice (1994): Βιολογία για παιδιά, εκδ. Πνευματικού, Αθήνα.

VanCleave’s Janice (1994): Γεωλογία για παιδιά, εκδ. Πνευματικού, Αθήνα.

VanCleave’s Janice (1995): Φυσική για παιδιά, εκδ. Πνευματικού, Αθήνα.

Βλάχος Ι. (2004): Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες. Η πρόταση της Εποικοδόμησης, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα.

Ζησιμόπουλος Γ., Καφετζόπουλος Κ., Μουτζούρη -Μανούσου Ε., Παπασταματίου Ν. (2002): Θέματα διδακτικής για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών, Εκδ. Πατάκη, Αθήνα.

Θεοδοσίου Σ. & Δανέζης Μ. (1994): Μετρώντας τον άχρονο χρόνο. Ο χρόνος στην Αστρονομία, εκδ. Δίαυλος.

Καλκάνης Γ. Θ. (2000): Εκπαιδευτική Φυσική. Από το Μικρόκοσμο στο Μακρόκοσμο, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.

Καλκάνης Γ. Θ. (2000): Ενέργεια. Επιστήμη, Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.

Κασσέτας Ι. Α. (1996): Το μακρόν Φυσική προ του βραχέος διδάσκω, εκδόσεις Σαββάλα, Αθήνα.

Κατσίκης Α. (1999): Διδακτική της Γεωγραφίας. Επιστημολογική θεώρηση. Γεωγραφική Γνωστική τεκμηρίωση, εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα.

Κόκοτας, Π. (1998): Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα.

Λέσνιγκ Λούις (2000): Απλά πειράματα χημείας με υλικά καθημερινής χρήσης, εκδ. Πατάκη, Αθήνα.

Μακρή Γ. (1991): Ο ΚΑΙΡΟΣ, εκδ. συγγραφέα.

Μάντελ Μιούρελ (2000): Απλά επιστημονικά πειράματα με υλικά καθημερινής χρήσης, εκδ. Πατάκη, Αθήνα.

Μάντελ Μιούρελ (2000): Απλά πειράματα μετεωρολογίας με υλικά καθημερινής χρήσης, εκδ. Πατάκη, Αθήνα.

Μίχας Π. (2003), Η Διδασκαλία της Φυσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα

Ραβάνης Κ. (1999): Οι Φυσικές Επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση. Διδακτική και γνωστική προσέγγιση. Εκδ. ΤΥΠΩΘΗΤΩ-Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα.

Ραβάνης Κ. (2003): Δραστηριότητες για το Νηπιαγωγείο από τον κόσμο της Φυσικής, εκδ. ΔΙΠΤΥΧΟ, Αθήνα.

Σπυροπούλου-Κατσάνη, Δ.(2000): Διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήμες, εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα

Σταυρίδου Ε. (1995): Μοντέλα Φυσικών Επιστημών και διαδικασίες μάθησης, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα.

Τσιώλης Δ. (1996): Το τσίρκο της Φυσικής. Πειράματα και άλλες δραστηριότητες Φυσικής, εκδ ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη.

Χατζηγεωργίου Γ. (1998): Η Φυσική μέσα από τα μάτια του μικρού παιδιού. Εκδ. ΓΡΗΓΟΡΗ, Αθήνα.

Σταυρίδου Ε. (2000): Συνεργατική μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες. Μια εφαρμογή στο Δημοτικό, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος

Trefil J. (1990): Διαλογισμοί το ηλιοβασίλεμα. Μελετώντας τα φυσικά φαινόμενα του ουρανού (επιμέλεια – μετάφραση, Ανδρέας Βαλαδάκης), εκδόσεις Τροχαλία, Αθήνα.

Γλώσσα

Vygotsky, L. S. (1993): Σκέψη και Γλώσσα. Μετάφραση Ρόδη Α. Εκδ. Γνώση, Αθήνα.

Δερβίσης Σ. (1998): Διδακτική της Πρώτης Ανάγνωσης. Νέο διδακτικό μοντέλο πρώτης ανάγνωσης, εκδ. Gutenberg, Αθήνα.

Μήτσης, Ν. (1996): Διδακτική του γλωσσικού μαθήματος, εκδ. Gutenberg, Αθήνα.

Χαραλαμπόπουλος Αγαθοκλής & Χατζησαββίδης Σωφρόνης (1997): Η διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας: θεωρία και πρακτική εφαρμογή. Μια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση.-Θεσσαλονίκη: Κώδικας.

Χατζησαββίδης Σωφρόνης (2002): Η γλωσσική αγωγή στο Νηπιαγωγείο: δραστηριότητες για την καλλιέργεια της επικοινωνιακής ικανότητας και του γραμματισμού. -Θεσσαλονίκη: Βάνιας.

Χατζησαββίδης Σωφρόνης (1992): Το ιστορικό της αναμόρφωσης του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας στην υποχρεωτική εκπαίδευση (1976-1984).- Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.

Ιστορία

Ιγκερς, Γκ. (μετάφραση Π. Ματάλα) (1999): Η ιστοριογραφία στον 20ο αιώνα, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα.

Βαϊνά, μ. (1997): Θεωρητικό πλαίσιο διδακτικής της τοπικής ιστορίας για τον εικοστό πρώτο αιώνα, εκδ. Gutenberg, Αθήνα.

Κόκκινος, Γ. (1998): Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της Ιστορίας, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα

Λεοτσίνης, Γ. (1996): Διδακτική της Ιστορίας: Γενική – τοπική ιστορία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, εκδ. Πατάκη, Αθήνα.

Πελαγίδης, Σ. (1999): Πώς θα διδάξω την Ιστορία στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη

Τεχνολογίες της Πληροφορίες και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Papert, S. (1991): Νοητικές θύελλες. (μετάφραση Αίγλη Σταματίου) εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα.

Αναστασιάδης Π. (2000): Στον αιώνα της Πληροφορίας, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα.

Αρβανιτάκης Ν. (1993): Ο ηλεκτρονικός Υπολογιστής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: ένα βοήθημα για τους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου. Εκδ. ΚΟΡΦΗ, Αθήνα.

Βακαλούδη Αναστασία (2003), Διδάσκοντας και μαθαίνοντας με τις νέες τεχνολογίες θεωρία και πράξη, εκδ. Πατάκη, Αθήνα

Βελλοπούλου Α. (2000) Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την εξοικείωση των παιδιών. Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

Γιαννακοπούλου Ε. (1994): Η Πληροφορική στην Εκπάιδευση. Νέοι ορίζοντες, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα.

Δαπόντες Ν, Ιωάννου Σ, Μαστρογιάννης Ι, Τσοβόλας Σ, Τζιμόπουλος Ν, Αλπάς Α. (2003): «Ο Δάσκαλος Δημιουργός: Παιδαγωγική αξιοποίηση του Microworlds Pro στο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό«, εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ, Αθήνα (Το βιβλίο συνοδεύεται από CD).

Δαπόντες Ν. (1989): Η διδασκαλία της Logo στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εκδ. Gutenberg, Αθήνα.

Ζαβλανός, Μ. (1991): Η Πληροφορική στην εκπαίδευση με Basic και Logo. Εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα.

Ζωγόπουλος, Ε. (2001): Νέες Τεχνολογίες και Μέσα Επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα.

Καλκάνης Γ. Θ. (2000): Εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφόρησης στις Φυσικές Επιστήμες, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.

Κεκκές Ι. (Επιμέλεια) (2004): Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση. Ζητήματα Σχεδιασμού και εφαρμογών: Φιλοσοφικές – Κοινωνικές Προεκτάσεις, εκδ. Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Ατραπός, Αθήνα.

Κόλιας Α. (1999): Οι υπολογιστές στη διδασκαλία και τη μάθηση: Μια κριτική προσέγγιση. Εκδ. ΕΛΛΗΝ, Περιστέρι.

Κολοβός Χ., Λανόπουλος Θ, Τσέπας Σ. (2003): Εκπαιδευτικό ταξίδι σε αρχαιολογικούς χώρους του Νομού Αιτωλ/νίας, Αγρίνιο. (Το Βιβλίο συνοδεύεται από CD).

Κόμης Β. (2004): «Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των επικοινωνιών«, εκδ. Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2004.

Κορωναίου, Α. (2001): Εκπαιδεύοντας εκτός σχολείου: Η συμβολή των οπτικοακουστικών μέσων και των νέων τεχνολογιών, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα.

Κυνηγός, Χ. & Δημαράκη, Ε. (2002): Νοητικά εργαλεία και πληροφοριακά μέσα: Παιδαγωγική αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας για τη μετεξέλιξη της εκπαιδευτικής πρακτικής, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα.

Μακράκης Β. (2000): Υπερμέσα στην Εκπαίδευση. Μια κοινωνικο-εποκοδομιστική προσέγγιση, εκδ. ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, Αθήνα.

Μικρόπουλος Τ. (2000): Εκπαιδευτικό λογισμικό: Θέματα σχεδίασης και αξιολόγησης λογισμικού υπερμέσων. Εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα.

Μικρόπουλος Τ. & Λαδιάς Α. (1997): Η Logo στην εκπαιδευτική διαδικασία, εκδ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα.

Νικολαΐδου Σ. & Γιακουμάτου Τ. (2001): Διαδίκτυο και Διδασκαλία, Ένας οδηγός για κάθε ενδιαφερόμενο και πολλές προτάσεις για τους φιλολόγους, εκδ. Κέδρος, 2001

Παπάς, Γ. (1989): Η πληροφορική στο σχολείο: Υλικό, Λογισμικό, Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών. Αθήνα.

Σολωμονίδου, Χ. (2001): Σύγχρονη Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Υπολογιστές και μάθηση στην Κοινωνία της Γνώσης. Εκδ. ΚΩΔΙΚΑΣ, Θεσσαλονίκη.

Σολωμονίδου, Χ. (1999): Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Μέσα, υλικά, διδακτική χρήση και αξιοποίηση, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα.

Ράπτης Α & Ράπτη A, (1998): Η πληροφορική στην εκπαίδευση. Συνολική προσέγγιση. Αθήνα.

Ράπτης Α & Ράπτη A, (2001): Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της Πληροφορίας, Τόμος Α΄ και Τόμος Β΄ , εκδ. Α. Ράπτη, Αθήνα.

Παναγιωτακόπουλος Χ., Πιερρακέας, Χ, & Πιντέλας Π. (2003): Το εκπαιδευτικό λογισμικό και η αξιολόγησή του, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα.

Πρέζας Παντελής (2003), Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικό λογισμικό, εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα.

Ρετάλης Σ. (επιμέλεια) (2004): Οι προηγμένες τεχνολογίες Διαδικτύου στην υπηρεσία της μάθησης, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα.

Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Chauvel, C & Michel V. (1998): Δραστηριότητες, Διερευνήσεις, Ανακαλύψεις. Για παιδιά του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού. Επιμέλεια – μετάφραση Νίκος Δαπόντες, εκδ. ΤΥΠΩΘΗΤΩ-Γιώργος Δαρδανός .

Chauvel D & Chauvel P. (1998): Παιδαγωγική και Περιβάλλον. Ανακάλυψη, κατανόηση και καλλιτεχνική παραγωγή. Μετάφραση Δ. Παπαδοπούλου, εκδ. ΤΥΠΩΘΗΤΩ-Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα.

Γεωργόπουλος Α., Τσαλίκη Ε., (1993) Περιβαλλοντική εκπαίδευση : αρχές – φιλοσοφία – μεθοδολογία – παιχνίδια και ασκήσεις, εκδ. Gutenberg, Αθήνα

Ράπτης, Ν. (2000): Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγωγή: Το θεωρητικό Πλαίσιο των επιλογών, εκδ. ΤΥΠΩΘΗΤΩ-Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα.

Παπαδημητρίου, Β. (1998): Περιβαλλοντική εκπαίδευση και Σχολείο: Μια διαχρονική θεώρηση, εκδ. ΤΥΠΩΘΗΤΩ-Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα

Φλογαΐτη, Ε. (2000): Περιβαλλοντική εκπαίδευση, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

Γενικά

Αργυρίου, Ι. & Βαρέλλα Ε. (2003): Η Φυσική και η Χημεία του χρώματος. Μια Διαθεματική προσέγγιση στο μαγικό κόσμο του χρώματος, εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα.

Vygotsky, L. S. (1997): Νους και Κοινωνία: Η ανάπτυξη των ανώτερων διανοητικών διεργασιών. Μετάφραση Α. Μπίμπου και Σ. Βοσνιάδου. Εκδ. Gutenberg, Αθήνα.
Βοσνιάδου Σ. (επιμέλεια) (1992): Κείμενα εξελικτικής Ψυχολογίας: Σκέψη. Gutenberg, Αθήνα.

Γραμματάς Θ. (2001): Διδακτική του Θεάτρου, εκδ. Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός, Αθήνα.

Γκότοβος Αθανάσιος Ε. (2002), Εκπαίδευση και ετερότητα. Ζητήματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα

Καΐλα, Μ. (1999): Ο εκπαιδευτικός στα όρια της παιδαγωγικής σχέσης, εκδ. Ατραπός, Αθήνα.

Κάτσικας Χ. & Θεριανός Κ.(2004): Η Εκπαίδευση της Αμάθειας, εκδ Gutenberg, Αθήνα.

Κάτσικα, Χ & Καββαδία Γ. (2004): Το εγχειρίδιο του καλού εκπαιδευτικού, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

Κάτσικα Χ. & Θεριανού Κ. (2004): Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης. Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι το 2004, εκδ. Σαββάλας

Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (1997): Ψυχολογία της σκέψης, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

Kerrod, R. (1998): Τα μυστικά της επιστήμης, εκδ. Μαλλιάρης Παιδεία, Θεσσαλονίκη.

Μάρκο Πόλο: Τα ταξίδια, εισαγωγή – μετάφραση Θάνος Σακκέτης, εκδ. Αίολος, Αθήνα.

Μορέν, Ε. (2000): Οι εφτά γνώσεις κλειδιά για την παιδεία του μέλλοντος. (μετάφραση Θ. Τσαπακίδης). Εκδ. του Εικοστού Πρώτου, Αθήνα.

Μπέλλας Θ. (2000): Το ιχνογράφημα του παιδιού. Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

Ντολιοπούλου, Ε. (1999): Σύγχρονες τάσεις της προσχολικής Αγωγής, εκδ. ΤΥΠΩΘΗΤΩ-Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα.

Ανδρέου, Α. & Παπακωνσταντίνου Γ. (1994): Εξουσία και οργάνωση – διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος, εκδ. Νέα Σύνορα, Αθήνα.

Ντολιοπούλου, Ε. (2000): Σύγχρονα προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης, εκδ. ΤΥΠΩΘΗΤΩ-Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα.

Χατζηαναγνώστου Τ. (1989): Η μαγεία του κόσμου. Από τα ταξίδια του Μάρκο Πόλο (τέταρτη έκδοση), εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα.

Χατζηγεωργίου, Ι. (1999): «Γνώθι το Curriculum». Θέματα αναλυτικών προγραμμάτων και διδακτικής, εκδ. Ατραπός, Αθήνα.

Σαμαρτζή, Σ. (1995): Εισαγωγή στις γνωστικές λειτουργίες, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα.

Τριλιανός Θ. (1993): Η αντίληψη των δασκάλων για την ενθάρρυνση του μαθητή κατά τη διδακτική διαδικασία, εκδ. Συμμετρία, Αθήνα.

Πετρής Γ. (1986): Ο καραγκιόζης, εκδ. Γνώση, Αθήνα.

 

2 σκέψεις σχετικά με το “Εκπαιδευτικά- Παιδαγωγικά:Βιβλιογραφία για Δασκάλους, Νηπιαγωγούς και όχι μόνο

  1. Σε ποιες εξετάσεις?Των εκπαιδευτικών? Αυτά που εγώ γνωρίζω έχουν να κανουν με τη ψυχοκινητική. Δεν ξερω αν συνδέεται με το αντικείμενο που μου λες/

  2. Γεια σας. εχω τελειωσει το τει φυσικοθεραπειας. η ειδικη διδακτικη που δινω ειναι διδακτικη κινησιολογιας. υπαρχει καποιο αναλογο βιβλιο ή εστω κατι πιο γενικο για να διαβασω.ευχαριστω

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: