ΝΕ Γλώσσα Λυκείου: οι απαιτήσεις των εξετάσεων


Οι Απαιτήσεις των εξετάσεων στο μάθημα της Έκθεσης

Στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, θα σας δοθεί ένα κείμενο και θα κληθείτε να απαντήσετε σε ερωτήσεις που αφορούν :

  1. Στην Κατανόηση του Περιεχομένου

Απαιτούμενη Θεωρία

Α. Η ΠΕΙΘΩ ( Γ’ Λυκείου)

Διάκριση Τρόπων Πειθούς ( επίκληση στη λογική του δέκτη, επίκληση στο συναίσθημα του δέκτη, επίκληση στο ήθος του πομπού, επίθεση στο ήθος του αντιπάλου)

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Διάκριση Συλλογιστικής Πορείας ( παραγωγική, επαγωγική, αναλογική)

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Αξιολόγηση Μέσων Πειθούς (έλεγχος εγκυρότητας και ορθότητας επιχειρήματος, έλεγχος αξιοπιστίας τεκμηρίων, διάκριση τρόπων και μέσων πειθούς στη Διαφήμιση, τον Πολιτικό Λόγο και τον Επιστημονικό Λόγο)

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Διάκριση Πειθούς από την Προπαγάνδα

Β. ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Διάκριση Ειδών Δοκιμίου :

οργάνωση- δομή —>συνειρμική –λογική, σκοπός —>απόδειξη θέσης-ελεύθερος στοχασμός, σκοπιά/οπτική γωνία—> υποκειμενική-αντικειμενική, γλώσσα—> ποιητική, αναφορική λειτουργία κλπ.

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Διάκριση Χαρακτηριστικών Γνωρισμάτων Δοκιμίου ( υποκειμενισμός, αντιδιδακτισμός, κοινωνικός χαρακτήρας, εξομολογητικός χαρακτήρας κλπ)

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Εντοπισμός Άποψης/ Θέσης Συγγραφέα ( και τα μέσα πειθούς που χρησιμοποιεί, τις προτάσεις του κλπ)

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Διάκριση Δοκιμίου από παρόμοια είδη όπως Το Άρθρο και η Επιφυλλίδα

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Διάκριση και Εστίαση στα ουσιώδη σημεία του κειμένου/ Διαχωρισμός από τα μη καίρια– ουσιαστικά σημεία

2. Στην Οργάνωση του Κειμένου ( Δομή– Τεχνικές)

Απαιτούμενη Θεωρία

A. KEIMENO

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Εντοπισμός Τριμερούς Δομής ( πρόλογος, κύριο μέρος , επίλογος)

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Νοηματικές Ενότητες Κειμένου

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Συνοχή Κειμένου ( χρήση διαρθρωτικών/μεταβατικών λέξεων ή φράσεων)

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Χωρισμός σε παραγράφους

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Εντοπισμός θέσης συγγραφέα– Συλλογιστική πορεία του κειμένου

Β. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Εντοπισμός Δομής Παραγράφου ( Θεματική περίοδος, Σχόλια– Λεπτομέρειες, Κατακλείδα)

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Τρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου (ορισμός, αιτιολογία, διαίρεση, σύγκριση-αντίθεση, με παραδείγματα κλπ.)

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Νοηματική σύνδεση παραγράφων μεταξύ τους– Μεταβατικές/ Διαρθρωτικές Λέξεις και Φράσεις

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Νοηματική Κατανόηση / Πλαγιότιτλοι

Γ. ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

Αφού έχετε ολοκληρώσει τα παραπάνω βήματα στο κείμενο και την παράγραφο, μόνον τότε προχωρείτε σε κατασκευή Διαγράμματος Κειμένου. Το Διάγραμμα αποτελεί ένα βοηθητικό μέσο το οποίο χρησιμεύει στη δημιουργία μιας πλήρους εικόνας του νοήματος και της δομής ενός κειμένου και, επομένως, αυξάνει την πιθανότητα να δοθούν ορθές και τεκμηριωμένες απαντήσεις στις ερωτήσεις κατανόησης και τις ερωτήσεις τεχνικής φύσεως.

3. Στη Γλώσσα του κειμένου : λεξιλόγιο, στίξη, μορφοσυντακτικά φαινόμενα,, γλωσσικές ποικιλίες, λειτουργίες της γλώσσας, ύφος κτλ.

Απαιτούμενη Θεωρία

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Το Ύφος ενός κειμένου ανάλογα με το είδος του

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Ορθογραφία Νέας Ελληνικής Γλώσσας

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Γραμματική και Συντακτικό Νέας Ελληνικής Γλώσσας

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Σημεία στίξης

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Ετυμολογία λέξεων– Ομόρριζα-Συνώνυμα– Αντώνυμα

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Πλούσιο λεξιλόγιο– Μεταφορικοί, λόγιοι, λαϊκοί όροι/φράσεις

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Διαρθρωτικές λέξεις και φράσεις

Τυπολογία ασκήσεων

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Να εντοπίζει και να αιτιολογεί τις επιλογές του πομπού( ομιλητή/συγγραφέα) στα :

1.Ενεργητική/ Παθητική φωνή, 2.Ρηματικό πρόσωπο/χρόνο/έγκλιση , 3.μακροπερίοδο/ βραχυπερίοδο λόγο, 4. Παράταξη και Υπόταξη, 5.Ρηματικά/Ονοματικά σύνολα, 6. Αναφορική και ποιητική λειτουργία της γλώσσας, 7.Σημεία στίξης, 8. Λόγιες ή λαϊκές λέξεις, ειδικό λεξιλόγιο, όρους κλπ

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Στίξη και διόρθωση ορθογραφίας

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Εύρεση συνωνύμων, αντιθέτων , ομόρριζων λέξεων

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Εύρεση ετυμολογίας λέξεων

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Εντοπισμός λέξεων με λανθασμένη χρήση

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Σχηματισμός ονοματικών συνόλων

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Επισήμανση των διαφορετικών σημασιών μιας λέξης και σχηματισμός προτάσεων με την ίδια λέξη σε διαφορετικές ερμηνείες της

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Κυριολεκτική απόδοση μεταφορικών φράσεων

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Σχηματισμός σύνθετων λέξεων ( με δοσμένο το α’ ή το β’ συνθετικό)

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Δημιουργία αυτοτελούς νοηματικής ενότητας με τη χρήση δοσμένων λέξεων

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Απόδοση λέξεων —φράσεων σε ανεπίσημο ή επίσημο ύφος

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Χαρακτηρισμός ύφος κειμένου ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Εντοπισμός όρων– λέξεων με μεταφορική σημασία

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Αντιστοίχιση

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Εντοπισμός παρείσακτων λέξεων σε μια σειρά από όρους ( δηλ. λέξεων που δεν ταιριάζουν με τις υπόλοιπες γραμματικά και νοηματικά)

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Περιφραστική απόδοση εννοιών ή μονολεκτική απόδοση φράσεων

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Σημασιολογική διαφορά λέξεων που μοιάζουν μορφολογικά

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Νοηματική απόδοση φράσεων ή όρων

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Συμπλήρωση κενών με ταυτόσημες, συνώνυμες, σύνθετες ή ομόρριζες λέξεις ( συγκεκριμένης λέξης) χωρίς να αλλάξει η σύνταξη

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Συμπλήρωση κενών με δοσμένες λέξεις

4. Περίληψη Κειμένου- Ανάπτυξη Επιχειρήματος του κειμένου-Ανασκευή επιχειρήματος/Αντίθετη άποψη-Μετασχηματισμός Κειμένου από το ένας είδος στο άλλο

Θεματικές Ενότητες για τη Β’ Λυκειου

<!–[if !supportLists]–>1. <!–[endif]–>Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

<!–[if !supportLists]–>2. <!–[endif]–>Εργασία– Επάγγελμα

<!–[if !supportLists]–>3. <!–[endif]–>Η έλλειψη της ανεκτικότητας και ο κοινωνικός αποκλεισμός: στερεότυπα, προκαταλήψεις, μορφές ρατσισμού

<!–[if !supportLists]–>4. <!–[endif]–>Τουρισμός

<!–[if !supportLists]–>5. <!–[endif]–>Τέχνη– Κριτική


Είδη Κειμενων για τη Β’ Λυκειου

  1. Περίληψη
  2. Είδηση και Σχόλιο
  3. Βιογραφικά Είδη
  4. Παρουσίαση– Κριτική

 

Γραπτές Δοκιμασίες

  1. Μορφή : είδηση, επιστολή, ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, βιογραφικό σημείωμα, συστατική επιστολή, κριτικό σημείωμα ,γραμμένα για συγκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση, με συγκεκριμένο πομπό και δέκτη
  2. Ασκήσεις πύκνωσης λόγου : πλαγιότιτλοι, τίτλοι κειμένων, σημειώσεις, περίληψη
  3. Ασκήσεις ανάπτυξης παραγράφου
  4. Λεξιλογικές ασκήσεις
  5. Ασκήσεις μετασχηματισμού ύφους ή επικοινωνιακού πλαισίου

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s